Beknopt verslag derde algemene ledenvergadering, 14 juli 2021.

Onze derde Algemene LedenVergadering, ALV, is op 14 juli 2021 gehouden in het Trefpunt in Zevenhoven en bezocht door 21 leden, inclusief het bestuur. Tijdens deze ALV zijn de volgende besluiten genomen:

 • Het verslag van de tweede ALV, gehouden op 7 oktober 2020, en het Jaarverslag 2020 zijn ongewijzigd vastgesteld.
 • De winstdeling over het jaar 2020 is met unanieme instemming vastgesteld.
 • 50% klantvergoeding Greenchoice ten gunste van klanten Greenchoice per 31 december 2020.
 • Aan de participanten van de Noordenseweg 39 en de Transportweg 4 een uitkering van iets minder dan 50% van de netto opbrengst van de in 2020 opgewekte elektriciteit. In totaal is er in 2020 voor € 18.000,- energie opgewekt. Dat komt neer op € 9,- per participatie/zonnepaneel. Deze winstdeling is in lijn met die van 2019. Voor de participanten van de Harsweg 17 is een winstdeling van € 3,75 vastgesteld.
 • De jaarrekening over 2020 is ongewijzigd en met algemene stemmen vastgesteld; het bestuur is gedechargeerd.
 • Op basis van het rooster van aftreden waren de voorzitter en de secretaris herkiesbaar en zij zijn met algemene stemmen wederom in hun functie benoemd.
 • De ALV gaat unaniem akkoord met machtiging aan het bestuur tot aanpassing van de teskt van de ledenovereenkomst.
 • De voorzitter heeft een toelichting gegeven op het meerjarenplan (zie: Meerjarenplan 2021-2025 )  en de activiteiten die op stapel staan (zie presentatie: Presentatie Meerjarenplan ). 
 • Er is er een uitgebreide toelichting gegeven op de nieuwe postcoderoosregeling die dit jaar in werking is getreden. Een belangrijk verschil met de oude regeling is dat er geen relatie meer wordt gelegd met het energieverbruik van de deelnemer. De leden werden opgeroepen mee te doen in de nieuwe projecten die dit jaar worden gestart en hun familieleden/kennissen voor de nieuwe projecten te interesseren.
 • Tot slot zijn de aanwezigen geattendeerd op de webinars die over de nieuwe regeling zijn gepland op 22-7, 5-8 en een fysieke voorlichtingsbijeenkomst in De Rank op donderdag 19 augustus.
 • Na afloop van de ALV was er gelegenheid tot informeel contact met het bestuur en overige leden. Daarbij zijn wederom aan de aanwezige participanten stickers uitgereikt met de tekst: ‘Wij verduurzamen ons stroomverbruik met zonne-energie van de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop’.

Laatste nieuws

Meer nieuws
OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

Wil je helpen om onze inwoners en bedrijven te adviseren op het gebied van verduurzamen van je woning en bedrijf? Lees dan even verder……

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we voor een tweede project de getekende dakovereenkomst van de ondernemer ontvangen.. Het gaat om 200 panelen á 415 Wp. Op 5 april ontvingen we de subsidiebeschikking voor de Transportweg 84.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Eerder hebben wij u bericht over het onderzoek naar een kansrijk energieconcept voor twee samenwerkende glastuinbouw-ondernemers.