Besluitenlijst vijfde Algemene Ledenvergadering

Onze vijfde Algemene LedenVergadering ( ALV) is op 20 april 2022 gehouden in het Trefpunt in Zevenhoven en bezocht door 37 leden, inclusief het bestuur. Tijdens deze ALV zijn de volgende besluiten genomen:

 • Het verslag van de vierde ALV, gehouden op 1 december 2021, en het Jaarverslag 2021 zijn ongewijzigd vastgesteld.
 • De compensatiebedragen voor de participanten van de Bedrijfsweg 19 en de Transportweg 24 zijn vastgesteld op respectievelijk € 3,30 en € 16,15 per participatie/zonnepaneel.
 • De winstdeling over het jaar 2021 is als volgt vastgesteld:
  • .50% klantvergoeding Greenchoice (= € 13,75) ten gunste van klanten Greenchoice per 31 december 2021.
  • Aan de participanten van de Noordenseweg 39, de Transportweg 4, de Harsweg 17, de Bedrijfsweg 19-21 en de A.H. Kooistrastraat 29 een uitkering  van € 9,- per participatie/zonnepaneel. 
  • Voor de participanten van de Transportweg 24 is een winstdeling van € 4,50 vastgesteld.
 • De jaarrekening 2021 is met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld, en het bestuur is gedechargeerd voor het gevoerde beleid.
 • Als leden van de kascontrolecommissie zijn benoemd de heren Alders en Heijnsdijk, en als plaatsvervangend lid dhr. Gelauff.
 • Cor 't Hooft is met algemene stemmen herbenoemd als bestuurslid.                         

Door Wim Nobel, directeur van de Rabobank Groene Hart Noord, en Geert Martens zijn na de pauze presentaties gegeven over respectievelijk de actuele ontwikkelingen in de transitie naar een duurzaam bedrijfsleven, en de rol van de energiecoaches in energiebesparing en de verduurzaming van woningen.

Aan de aanwezige participanten zijn nog stickers uitgereikt met de tekst: ‘Wij verduurzamen ons stroomverbruik met zonne-energie van de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop’.

Laatste nieuws

Meer nieuws
Update lopende postcoderoosprojecten oktober 2022

Update lopende postcoderoosprojecten oktober 2022

In de laatste Nieuwsbrief van juli 2022 hebben we al melding gemaakt van een toenemend aantal gesprekken met ondernemers.

Algemene Ledenvergadering op woensdag 16 november

Algemene Ledenvergadering op woensdag 16 november

Op woensdag 16 november wordt de najaars-ledenvergadering gehouden. We hebben er ditmaal voor gekozen weer een locatie in Nieuwkoop zelf te reserveren.

Onderzoek naar slimme energiesystemen

Onderzoek naar slimme energiesystemen

Ons elektriciteitsnet is ontworpen voor centrale opwek en decentrale afname van energie. Het moet voor miljarden omgebouwd worden om decentrale opwek en toenemend elektriciteitsgebruik mogelijk te maken.