Besluitenlijst vijfde Algemene Ledenvergadering

Onze vijfde Algemene LedenVergadering ( ALV) is op 20 april 2022 gehouden in het Trefpunt in Zevenhoven en bezocht door 37 leden, inclusief het bestuur. Tijdens deze ALV zijn de volgende besluiten genomen:

 • Het verslag van de vierde ALV, gehouden op 1 december 2021, en het Jaarverslag 2021 zijn ongewijzigd vastgesteld.
 • De compensatiebedragen voor de participanten van de Bedrijfsweg 19 en de Transportweg 24 zijn vastgesteld op respectievelijk € 3,30 en € 16,15 per participatie/zonnepaneel.
 • De winstdeling over het jaar 2021 is als volgt vastgesteld:
  • .50% klantvergoeding Greenchoice (= € 13,75) ten gunste van klanten Greenchoice per 31 december 2021.
  • Aan de participanten van de Noordenseweg 39, de Transportweg 4, de Harsweg 17, de Bedrijfsweg 19-21 en de A.H. Kooistrastraat 29 een uitkering  van € 9,- per participatie/zonnepaneel. 
  • Voor de participanten van de Transportweg 24 is een winstdeling van € 4,50 vastgesteld.
 • De jaarrekening 2021 is met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld, en het bestuur is gedechargeerd voor het gevoerde beleid.
 • Als leden van de kascontrolecommissie zijn benoemd de heren Alders en Heijnsdijk, en als plaatsvervangend lid dhr. Gelauff.
 • Cor 't Hooft is met algemene stemmen herbenoemd als bestuurslid.                         

Door Wim Nobel, directeur van de Rabobank Groene Hart Noord, en Geert Martens zijn na de pauze presentaties gegeven over respectievelijk de actuele ontwikkelingen in de transitie naar een duurzaam bedrijfsleven, en de rol van de energiecoaches in energiebesparing en de verduurzaming van woningen.

Aan de aanwezige participanten zijn nog stickers uitgereikt met de tekst: ‘Wij verduurzamen ons stroomverbruik met zonne-energie van de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop’.

Laatste nieuws

Meer nieuws
OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

Wil je helpen om onze inwoners en bedrijven te adviseren op het gebied van verduurzamen van je woning en bedrijf? Lees dan even verder……

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we voor een tweede project de getekende dakovereenkomst van de ondernemer ontvangen.. Het gaat om 200 panelen á 415 Wp. Op 5 april ontvingen we de subsidiebeschikking voor de Transportweg 84.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Eerder hebben wij u bericht over het onderzoek naar een kansrijk energieconcept voor twee samenwerkende glastuinbouw-ondernemers.