Samenwerken aan RES

 De Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) en de gemeente Nieuwkoop gaan samenwerken aan de Regionale Energie Strategie (RES).  Daarover heeft de gemeente een bericht geplaatst in Nieuwkoop Nieuws nr. 258 van 28 december 2020.

RES-regio Holland Rijnland

Vanuit het Klimaatakkoord is Nederland opgedeeld in 30 RES-regio’s. Gemeente Nieuwkoop maakt deel uit van de RES-regio Holland Rijnland (RES-HR) waar 13 gemeenten uit de Leidse regio, Duin -en Bollenstreek en Rijn -en Veenstreek, het waterschap Rijnland en de provincie Zuid-Holland bij zijn aangesloten. Op 1 juli 2021 moet de besluitvorming over de RES-HR door al deze partijen gereed zijn.

Opwek duurzame energie

Voor energiebesparing en warmtebenutting moeten gemeenten dit jaar een warmtevisie opstellen en een strategie voor duurzame vormen van mobiliteit. De besluitvorming per 1 juli concentreert zich vooralsnog op de mogelijke opwek van hernieuwbare elektriciteit per 2030 en een oriëntatie op de gebieden in elke gemeente van HR waar dat zou kunnen. Doel is om dan 1 TeraWattuur (TWh) duurzaam op te wekken. Het aandeel voor Nieuwkoop daarin is 0.08 TWh, wat neerkomt op rond de 80 ha. zonnevelden, of ongeveer 8 forse windturbines of een combinatie van beide.

Zonnevelden

De gemeente heeft zowel inwoners en hun organisaties (dorpsraden, verenigingen), als daartoe opgerichte sectortafels van stakeholders (bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties) betrokken om mee te denken over de RES. Het resultaat daarvan is dat grote windturbines in onze gemeente niet mogelijk (vanwege Schiphol) en niet wenselijk worden geacht (natuur, Groene Hart) en dat de oplossing wordt gezocht in zonnevelden. Recent heeft de gemeente een kaart met toelichting van oriëntatiegebieden voor mogelijk te ontwikkelen zonnevelden op haar website bekend gemaakt. Deze kunt u vinden op www.denkmee.nieuwkoop.nl  

Voor de gemeente is deze kaart een eerste – ruimtelijke - verkenning: binnen deze gebieden kunnen goede mogelijkheden liggen voor zonnevelden. Daarvoor gaat de gemeente nu eerst een afwegingskader opstellen. Dat zijn randvoorwaarden, eisen en criteria waaraan plannen van grondeigenaren en ontwikkelaars die zonneweiden willen realiseren, moeten voldoen en waar de gemeente hun aanvragen aan zal toetsen. Daarin zal onder andere geborgd worden dat initiatiefnemers van deze zonnevelden in hun eigen verkenningen de omgeving goed bij hun plannen betrekt. In september/oktober zal de gemeenteraad het afwegingskader vaststellen. Tot die tijd zal de gemeente geen aanvragen voor het realiseren van zonneweiden in behandeling nemen.

Rol Gebiedscoöperatie

In principe kunnen grondeigenaren in deze oriëntatiegebieden vanaf nu gaan overwegen of zij daar zonnevelden zouden willen ontwikkelen. In de samenwerking met de gemeente bestaat de rol van GCN er vooralsnog uit om ideeën en initiatieven van grondeigenaren te inventariseren. Na vaststelling van het afwegingskader zullen gemeente en GCN, in samenspraak met elke initiatiefnemer en met de omgeving, bezien hoe kansrijke initiatieven opgepakt kunnen worden.

Via www.denkmee.nieuwkoop.nl houdt de gemeente iedereen op de hoogte van de voortgang van de RES.

 

Laatste nieuws

Meer nieuws
OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

Wil je helpen om onze inwoners en bedrijven te adviseren op het gebied van verduurzamen van je woning en bedrijf? Lees dan even verder……

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we voor een tweede project de getekende dakovereenkomst van de ondernemer ontvangen.. Het gaat om 200 panelen á 415 Wp. Op 5 april ontvingen we de subsidiebeschikking voor de Transportweg 84.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Eerder hebben wij u bericht over het onderzoek naar een kansrijk energieconcept voor twee samenwerkende glastuinbouw-ondernemers.