Sectortafels RES-DO adviseren College en Raad over de RES 1.0

In de vorige nieuwsbrief maakten we melding van de oprichting van de Sectortafels RES-DO (Regionale Energie Strategie en Duurzame Ontwikkeling) en een coördinerende Begeleidingsgroep. Aanleiding tot oprichting was de behoefte van zowel de gemeente als van maatschappelijke organisaties, bedrijven en instellingen tot samenwerking en een gezamenlijke inzet om ingewikkelde verduurzamingsvraagstukken beter handen en voeten te kunnen geven, te beginnen met de Regionale Energie Strategie (RES) van Holland Rijnland, waar Nieuwkoop deel van uitmaakt.

Gezien het strakke besluitvormingsschema zijn de tafels voortvarend van start gegaan. Zij hebben het College van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Nieuwkoop in februari schriftelijk geadviseerd over de RES, gevolgd door een raadspresentatie in maart.

Hoofdpunten advies

Kort samengevat zijn de hoofdpunten van het advies:

  • Maak grootschalige opwek van duurzame energie onderdeel van beleid gericht op reductie en vastlegging van broeikasgassen, niet omgekeerd;
  • Water, bodem, natuur spelen daarbij een belangrijke rol;
  • Dat geldt ook voor duurzaam circulair grondstoffen- en materialen- gebruik;
  • Geen animo voor grote windturbines, wel voor kleine windmolens;
  • Maximeer zonnepanelen op daken, overkappingen, bij woningen, bedrijven en kassen; niet in natuurgebieden of op goede landbouwgronden;
  • Zet meer energiebronnen en technieken in dan alleen zon en wind, w.o. aqua- en geothermie, groen gas, wko en andere vormen van opslag;
  • Verbindt zowel vraag en aanbod van energie als verschillende energiebronnen en technieken tot slimme efficiënte energiegebiedssystemen (smart grids);
  • Faciliteer onderzoek naar zulke smart grids voor de glastuinbouw maatwerkgebieden en omgeving, inclusief Bovenland en voor de Olm en omgeving;
  • Versterk communicatie en informatievoorziening; dat is essentieel voor draagvlak en synergie;
  • Maak van participatie - bij zowel beleids- als projectontwikkeling in de energietransitie - een continu proces in Nieuwkoop, in het Groene Hart en in Holland Rijnland.

De samenvattende aanbiedingsbrief van de begeleidingsgroep met de adviezen van de afzonderlijke tafels kunt u vinden onder de tab Actueel. Ook de voortgangsbrieven, die vanuit de begeleidingsgroep met regelmaat worden opgesteld, kunt u daar vinden.

Voortgangsbrieven ontvangen?

Wilt u de voortgangsbrieven in uw eigen mailbox ontvangen mail dit dan naar Jan Dirven, voorzitter@gcnieuwkoop.nl of Leo Kooyman, voorzitter@vonieuwkoop.nl   

Bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties die interesse hebben om ook aan de sectortafels deel te nemen kunnen zich ook hier melden.

Hoe verder?

Gestimuleerd door het recent vastgestelde duurzaamheidsprogramma van de gemeente richten de sectortafels zich op verdere concrete verduurzamingsmogelijkheden. Maar ook op de ontwikkeling van de dit jaar vast te stellen gemeentelijke warmtevisie en de na de zomer vast te stellen kaders, eisen en randvoorwaarden voor locatiekeuze en aanbesteding van mogelijke zonnevelden, zoals – na finale besluitvorming in juni - in de RES 1.0 wordt aangegeven.

Laatste nieuws

Meer nieuws
OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

Wil je helpen om onze inwoners en bedrijven te adviseren op het gebied van verduurzamen van je woning en bedrijf? Lees dan even verder……

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we voor een tweede project de getekende dakovereenkomst van de ondernemer ontvangen.. Het gaat om 200 panelen á 415 Wp. Op 5 april ontvingen we de subsidiebeschikking voor de Transportweg 84.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Eerder hebben wij u bericht over het onderzoek naar een kansrijk energieconcept voor twee samenwerkende glastuinbouw-ondernemers.