Terugblik zesde Algemene Ledenvergadering

Tijdens deze ALV zijn de volgende zaken besproken dan wel besloten:

  • Het verslag van de vijfde ALV, gehouden op 20 april 2022 is ongewijzigd vastgesteld.
  • De begroting 2023 alsmede de meerjarenraming 2024-2027 zijn toegelicht en besproken.
  • Het contributievoorstel 2023 is met algemene stemmen aangenomen. De contributie voor 2023 is verlaagd naar € 6,00 respectievelijk € 60,00 (voor ondernemingen). De intentie is uitgesproken deze verlaging de komende jaren te handhaven.
  • Vanwege de fors hogere prijzen voor de opgewekte elektriciteit is voor de participanten in de ‘oude’ postcoderoosregeling een sterk verhoogde winstdeling van  € 30,.- per zonnepaneel/participatie in het vooruitzicht gesteld. De ALV van april 2023 zal daarover besluiten. Een voorbeeldberekening voor 2022 en 2023 voor de deelnemers in de ‘oude’ postcoderoosregeling zit in de presentatie, bereikbaar via deze link.
  • De plannen en ambities voor 2023 en verder zijn toegelicht en besproken.
  • De stand van zaken van de bestaande en de nieuwe projecten is toegelicht.
  • Gevraagd is om ondersteuning/versterking van het bestuur, alsmede is een oproep gedaan voor nieuwe energiecoaches. Geert Martens (coördinator energiecoaches) heeft dit laatste nader toegelicht.
  • Door Paul van den Hogen, accountmanager van Greenchoice, is een toelichting gegeven op de ontwikkelingen op de energiemarkt en op het aanbod van Greenchoice: lokaal groen. Na stevige reacties vanuit de zaal op de zeer hoge prijzen in de huidige offertes van Greenchoice, is afgesproken dat Paul een lijst van GCN zal ontvangen met de namen van leden, voor wie dit zou kunnen gelden. Paul zal dan intern bekijken of er een regeling getroffen kan worden. Naschrift: Lijst is daags daarna verzonden, en ontvangen door Paul met de toezegging deze problematiek aan te kaarten.

De vergadering is in een goede sfeer afgesloten met een drankje en een hapje.

Laatste nieuws

Meer nieuws
OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

OPROEP: Ondersteuning en uitbreiding bestuur GCN

Wil je helpen om onze inwoners en bedrijven te adviseren op het gebied van verduurzamen van je woning en bedrijf? Lees dan even verder……

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Update lopende postcoderoosprojecten april 2023

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we voor een tweede project de getekende dakovereenkomst van de ondernemer ontvangen.. Het gaat om 200 panelen á 415 Wp. Op 5 april ontvingen we de subsidiebeschikking voor de Transportweg 84.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Update onderzoek slimme gebiedsenergiesystemen Bovenland en aangrenzend glastuinbouwgebied.

Eerder hebben wij u bericht over het onderzoek naar een kansrijk energieconcept voor twee samenwerkende glastuinbouw-ondernemers.